Contact
 

NMC Hospital, DIP (Dubai)

Gynaecology & Obstetrics
 • Dr. Ajit Shyam Kanbur

  Dr. Ajit Shyam Kanbur

  HOD - Specialist Obstetrics And Gynaecology
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Ana Heller Murla

  Dr. Ana Heller Murla

  Specialist Obstetrician and Gynecologist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Asma Nasir

  Dr. Asma Nasir

  Specialist Obstetrics And Gynecology
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Esra Mejid

  Dr. Esra Mejid

  Specialist Obstetrics & Gynaecology
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Kavitha Leela Mony

  Dr. Kavitha Leela Mony

  Specialist Obs & Gyn
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Manjula Anagani

  Dr. Manjula Anagani

  Laparoscopic Surgeon
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Sejal Ajmera Desai

  Dr. Sejal Ajmera Desai

  Specialist Obstetrics and Gynecologist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Sindhu Ravishankar

  Dr. Sindhu Ravishankar

  Specialist Obstetrics & Gynaecology
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

Neonatalogy
 • Dr. Brankica Vasiljevic

  Dr. Brankica Vasiljevic

  Head of Maternity and Child Health Services & Specialist Neonatologist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Mukul Mangla

  Dr. Mukul Mangla

  Specialist Neonatologist
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

Paediatrics
 • Dr. Nilesh Kumar Panchal

  Dr. Nilesh Kumar Panchal

  HOD - Specialist Paediatrician
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Izza Khan

  Dr. Izza Khan

  Consultant Paediatrician
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Manoj Kumar Jangid

  Dr. Manoj Kumar Jangid

  Specialist Paediatrics
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Miraz Ul Islam Chowdhury

  Dr. Miraz Ul Islam Chowdhury

  General Practitioner (paediatrics)
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Motaz Bellah Sobhy Bedour

  Dr. Motaz Bellah Sobhy Bedour

  General Practioner
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

 • Dr. Shine George

  Dr. Shine George

  General Practitioner
  Practice Locations:
  NMC Hospital, DIP , Dubai

X

Tell a Friend

captcha